Club List

ระเบียบการรับสมัครสโมสร / ชมรมกีฬาดำน้ำฟินสวิมมิ่ง

 

( ข้อ 1 ) คุณสมบัติของสโมสรสมาชิกประกอบด้วย

 1. เป็นสโมสรหรือชมรมที่ดำเนินการอย่างมีรูปแบบชัดเจนเพื่อพัฒนานักกีฬาดำน้ำฟินสวิมมิ่ง
 2. มีที่ตั้ง ที่ทำการถาวรของสโมสรหรือชมรม ที่สามารถติดต่อประสานงานได้
 3. มีสระว่ายน้ำที่ใช้ในการฝึกซ้อมนักกีฬาที่ มีความลึกอย่างน้อย 120 เซนติเมตร และมีความยาว
 4. อย่างน้อย 20 เมตร มีการแบ่งพื้นที่การฝึกซ้อมอย่างชัดเจน
 5. มีนักกีฬาในสังกัดไม่น้อยกว่า 3 คน และต้องไม่ปรากฏชื่อนักกีฬาในสโมสร/ชมรม อื่นที่จดทะเบียนสมาชิกกับสมาคมกีฬาดำน้ำแห่งประเทศไทย และมีสถานภาพอยู่ในปีนั้น
 6. มีผู้ฝึกสอนประจำอย่างน้อย 1 คน
 7. ผู้ฝึกสอนจะต้องผ่านการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาว่ายน้ำ หรือผู้ฝึกสอนกีฬาดำน้ำฟินสวิมมิ่ง
 8. มีกิจกรรมการเข้าร่วมการแข่งขันที่สมาคมฯเป็นผู้จัดการแข่งขันหรือรับรองเป็นประจำ

( ข้อ 2 ) หน้าที่ของสโมสรสมาชิก

 1. ปฏิบัติตามข้อบังคับ คำสั่งระเบียบการหรือมติของคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาดำน้ำแห่ง
  ประเทศไทย
 2. ให้ความร่วมมือในกิจกรรมของสมาคมกีฬาดำน้ำแห่งประเทศไทย
 3. สโมสรสมาชิกต้องรายงานสถานภาพนักกีฬาในสังกัด อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง กรณีนักกีฬามีการย้ายสังกัดสโมสร สโมสรซึ่งนักกีฬาย้ายเข้าร่วมสังกัดมีหน้าที่ต้องแนบแบบฟอร์มการขอย้ายสังกัดซึ่งมีลายมือชื่อของผู้มีอำนาจลงนามของต้นสังกัดเดิมถึงสมาคมกีฬาดำน้ำแห่งประเทศไทย ภายใน 60 วัน นับแต่วันลงนามในเอกสารขอย้ายสังกัดจากต้นสังกัดเดิม (กรณีไม่ดำเนินการดังกล่าวให้ถูกต้องอาจถูกตัดสิทธิอันควรมีเมื่อมีการประท้วงโดยยกความสมบูรณ์ของคุณสมบัตินักกีฬาเป็นข้อโต้แย้ง)
 4. สโมสรสมาชิก ต้องชำระค่าบำรุงสโมสรสมาชิกประจำปีของปีถัดไปภายในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี สมาชิกที่ไม่ชำระค่าบำรุงประจำปี มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่ของสมาคม แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงมติ
 5. มีหน้าที่ช่วยเผยแพร่ชื่อเสียงของสมาคมให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย

( ข้อ 3 ) สิทธิเมื่อคงสมาชิกภาพ

 1. มีสิทธิเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการของสมาคมต่อคณะกรรมการ
 2. สโมสรสมาชิกที่เป็นสมาชิกไม่ครบหนึ่งปี มีสิทธิในการออกเสียงลงมติต่างๆ ยกเว้นวาระเลือกตั้งนายกสมาคม
 3. มีสิทธิเข้าใช้สถานที่และอุปกรณ์ของสมาคมโดยเท่าเทียม ตามหลักเกณฑ์ที่สมาคมกำหนด
 4. ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร ผ่านทางช่องทางซึ่งจดแจ้งกับสมาคมกีฬาดำน้ำแห่งประเทศไทย
 5. มีสิทธิออกเสียงในการประชุม ซึ่งสมาคมกีฬาดำน้ำแห่งประเทศไทยเชิญเข้าร่วมการประชุมขอความเห็น เพื่อการบริหารจัดการเป็นการส่วนรวม
 6. มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรม พัฒนาศักยภาพบุคลากร หรือกิจกรรมอื่นๆ ซึ่งสมาคมกีฬาดำน้ำแห่งประเทศไทยจัดขึ้น
 7. สามารถส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันเพื่อคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันในระดับนานาชาติ
 8. ได้รับสถิติการแข่งขันรายบุคคลของนักกีฬาในสังกัดของตน ปีละ 1 ครั้งเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนานักกีฬาในสังกัดซึ่งขึ้นทะเบียนไว้ 

( ข้อ 4 ) การสิ้นสุดของสมาชิกภาพดังต่อไปนี้

 1. ตาย หรือ เลิกกิจการ
 2. ขาดคุณสมบัติตามข้อ 1 เป็นเวลา 2 ปี ขึ้นไป
 3. ลาออก โดยยื่นหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรต่อคณะกรรมการ และคณะกรรมการ พิจารณาอนุมัติ
 4. ไม่ชำระค่าบำรุงประจำปี โดยไม่มีเหตุอันสมควร ตามเวลาที่กำหนด และถูกตัดสิทธิในการเข้าร่วมกิจกรรม ระหว่างที่ไม่มีสภาพสมาชิกในทุกกรณี และสภาพสมาชิกจะคืนกลับมาเมื่อยื่นขอจดทะเบียนสโมสร/ชมรม และมีสภาพจนถึงวันสิ้นสุดแห่งปีปฏิทินของปีนั้น
 5. ไม่ส่งทีม/นักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันที่สมาคมฯ จัดขึ้น หรือรับรอง เป็นเวลาสองปี ติดต่อกัน
 6. ที่ประชุมใหญ่ของสมาคม ได้พิจารณาลงมติให้ลบชื่อออกจากทะเบียน เพราะสมาชิกนั้นจงใจไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับหรือระเบียบของสมาคมหรือนำความเสื่อมเสียมาสู่สมาคม มติที่ประชุมใหญ่ของสมาคมให้ลบชื่อออกจากทะเบียน หรือให้พ้นจากสมาชิกภาพ ให้ใช้เสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ สมาชิกที่ถูกลบชื่อออกจากทะเบียนหรือพ้นจากสมาชิกภาพ หากประสงค์จะสมัครเข้ามีเป็นสมาชิกใหม่ ให้ยื่นใบสมัครต่อเลขาธิการสมาคมได้ เมื่อพ้นกำหนด 1 ปี นับแต่วันที่ถูกถอนชี่อ

( ข้อ 5 ) ค่าลงทะเบียน และค่าบำรุงประจำปี

5.1 สมาชิกชมรมสโมสร จะต้องเสียค่าลงทะเบียนครั้งแรก 2,000 บาท  และค่าบำรุงประจำปีๆละ   2,000  บาท โดยโอนผ่านบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาถลาง เลขที่บัญชี 388-0-11799-3  ชื่อบัญชีสมาคมกีฬาดำน้ำแห่งประเทศไทย

( ข้อ 6 ) การสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม

 1. ขอรับแบบฟอร์มการสมัครเป็นสมาชิกที่สมาคมกีฬาดำน้ำแห่งประเทศไทย ( เอกสารแนบท้าย )
 2. กรอกแบบฟอร์มคำร้องขอเป็นสมาชิกและใบสมัครสโมสร/ชมรม พร้อมบัญชีรายชื่อนักกีฬาในสังกัดพร้อมติดรูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว ตามแบบฟอร์มของสมาคมฯ
 3. ชำระค่าลงทะเบียน และค่าบำรุงสมาชิก
 4. ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารการชำระเงินค่าลงทะเบียน ที่ สมาคมกีฬาดำน้ำแห่งประเทศไทย ชั้น 21อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา เลขที่ 286 การกีฬาแห่งประเทศไทย
  ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทรศัพท์ 02-136-7554 ,
  โทรสาร 02-136-5833 , E-mail: atus_thailand@outlook.com
 5. สมาชิกภาพ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคมของทุกปี (กรณีขาดสมาชิกภาพและขอต่ออายุ หรือขึ้นทะเบียนหลังวันที่ 31 ธันวาคม สมาชิกภาพจะเริ่มนับตั้งแต่วันซึ่งสมาคมได้รับเอกสารฯ - 31ธันวาคมของปีนั้น)
 

 

ดาวห์โหลดเอกสาร 


ระเบียบการรับสมัคร

แบบฟอร์มใบสมัคร