Club List

ระเบียบการรับสมัครสโมสร / ชมรมกีฬาดำน้ำฟินสวิมมิ่ง

 

( ข้อ 1 ) คุณสมบัติของสโมสรสมาชิกประกอบด้วย

 1. เป็นสโมสรหรือชมรมที่ดำเนินการอย่างมีรูปแบบชัดเจนเพื่อพัฒนานักกีฬาดำน้ำฟินสวิมมิ่ง
 2. มีที่ตั้ง ที่ทำการถาวรของสโมสรหรือชมรม ที่สามารถติดต่อประสานงานได้
 3. มีสระว่ายน้ำที่ใช้ในการฝึกซ้อมนักกีฬาที่ มีความลึกอย่างน้อย 120 เซนติเมตร และมีความยาว
 4. อย่างน้อย 20 เมตร มีการแบ่งพื้นที่การฝึกซ้อมอย่างชัดเจน
 5. มีนักกีฬาในสังกัดไม่น้อยกว่า 3 คน และต้องไม่ปรากฏชื่อนักกีฬาในสโมสร/ชมรม อื่นที่จดทะเบียนสมาชิกกับสมาคมกีฬาดำน้ำแห่งประเทศไทย และมีสถานภาพอยู่ในปีนั้น
 6. มีผู้ฝึกสอนประจำอย่างน้อย 1 คน
 7. ผู้ฝึกสอนจะต้องผ่านการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาว่ายน้ำ หรือผู้ฝึกสอนกีฬาดำน้ำฟินสวิมมิ่ง
 8. มีกิจกรรมการเข้าร่วมการแข่งขันที่สมาคมฯเป็นผู้จัดการแข่งขันหรือรับรองเป็นประจำ

( ข้อ 2 ) หน้าที่ของสโมสรสมาชิก

 1. ปฏิบัติตามข้อบังคับ คำสั่งระเบียบการหรือมติของคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาดำน้ำแห่ง
  ประเทศไทย
 2. ให้ความร่วมมือในกิจกรรมของสมาคมกีฬาดำน้ำแห่งประเทศไทย
 3. สโมสรสมาชิกต้องรายงานสถานภาพนักกีฬาในสังกัด อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง กรณีนักกีฬามีการย้ายสังกัดสโมสร สโมสรซึ่งนักกีฬาย้ายเข้าร่วมสังกัดมีหน้าที่ต้องแนบแบบฟอร์มการขอย้ายสังกัดซึ่งมีลายมือชื่อของผู้มีอำนาจลงนามของต้นสังกัดเดิมถึงสมาคมกีฬาดำน้ำแห่งประเทศไทย ภายใน 60 วัน นับแต่วันลงนามในเอกสารขอย้ายสังกัดจากต้นสังกัดเดิม (กรณีไม่ดำเนินการดังกล่าวให้ถูกต้องอาจถูกตัดสิทธิอันควรมีเมื่อมีการประท้วงโดยยกความสมบูรณ์ของคุณสมบัตินักกีฬาเป็นข้อโต้แย้ง)
 4. สโมสรสมาชิก ต้องชำระค่าบำรุงสโมสรสมาชิกประจำปีของปีถัดไปภายในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี สมาชิกที่ไม่ชำระค่าบำรุงประจำปี มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่ของสมาคม แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงมติ
 5. มีหน้าที่ช่วยเผยแพร่ชื่อเสียงของสมาคมให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย

( ข้อ 3 ) สิทธิเมื่อคงสมาชิกภาพ

 1. มีสิทธิเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการของสมาคมต่อคณะกรรมการ
 2. สโมสรสมาชิกที่เป็นสมาชิกไม่ครบหนึ่งปี มีสิทธิในการออกเสียงลงมติต่างๆ ยกเว้นวาระเลือกตั้งนายกสมาคม
 3. มีสิทธิเข้าใช้สถานที่และอุปกรณ์ของสมาคมโดยเท่าเทียม ตามหลักเกณฑ์ที่สมาคมกำหนด
 4. ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร ผ่านทางช่องทางซึ่งจดแจ้งกับสมาคมกีฬาดำน้ำแห่งประเทศไทย
 5. มีสิทธิออกเสียงในการประชุม ซึ่งสมาคมกีฬาดำน้ำแห่งประเทศไทยเชิญเข้าร่วมการประชุมขอความเห็น เพื่อการบริหารจัดการเป็นการส่วนรวม
 6. มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรม พัฒนาศักยภาพบุคลากร หรือกิจกรรมอื่นๆ ซึ่งสมาคมกีฬาดำน้ำแห่งประเทศไทยจัดขึ้น
 7. สามารถส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันเพื่อคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันในระดับนานาชาติ
 8. ได้รับสถิติการแข่งขันรายบุคคลของนักกีฬาในสังกัดของตน ปีละ 1 ครั้งเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนานักกีฬาในสังกัดซึ่งขึ้นทะเบียนไว้ 

( ข้อ 4 ) การสิ้นสุดของสมาชิกภาพดังต่อไปนี้

 1. ตาย หรือ เลิกกิจการ
 2. ขาดคุณสมบัติตามข้อ 1 เป็นเวลา 2 ปี ขึ้นไป
 3. ลาออก โดยยื่นหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรต่อคณะกรรมการ และคณะกรรมการ พิจารณาอนุมัติ
 4. ไม่ชำระค่าบำรุงประจำปี โดยไม่มีเหตุอันสมควร ตามเวลาที่กำหนด และถูกตัดสิทธิในการเข้าร่วมกิจกรรม ระหว่างที่ไม่มีสภาพสมาชิกในทุกกรณี และสภาพสมาชิกจะคืนกลับมาเมื่อยื่นขอจดทะเบียนสโมสร/ชมรม และมีสภาพจนถึงวันสิ้นสุดแห่งปีปฏิทินของปีนั้น
 5. ไม่ส่งทีม/นักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันที่สมาคมฯ จัดขึ้น หรือรับรอง เป็นเวลาสองปี ติดต่อกัน
 6. ที่ประชุมใหญ่ของสมาคม ได้พิจารณาลงมติให้ลบชื่อออกจากทะเบียน เพราะสมาชิกนั้นจงใจไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับหรือระเบียบของสมาคมหรือนำความเสื่อมเสียมาสู่สมาคม มติที่ประชุมใหญ่ของสมาคมให้ลบชื่อออกจากทะเบียน หรือให้พ้นจากสมาชิกภาพ ให้ใช้เสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ สมาชิกที่ถูกลบชื่อออกจากทะเบียนหรือพ้นจากสมาชิกภาพ หากประสงค์จะสมัครเข้ามีเป็นสมาชิกใหม่ ให้ยื่นใบสมัครต่อเลขาธิการสมาคมได้ เมื่อพ้นกำหนด 1 ปี นับแต่วันที่ถูกถอนชี่อ

( ข้อ 5 ) ค่าลงทะเบียน และค่าบำรุงประจำปี

5.1 สมาชิกชมรมสโมสร จะต้องเสียค่าลงทะเบียนครั้งแรก 2,000 บาท  และค่าบำรุงประจำปีๆละ   2,000  บาท โดยโอนผ่านบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาถลาง เลขที่บัญชี 388-0-11799-3  ชื่อบัญชีสมาคมกีฬาดำน้ำแห่งประเทศไทย

( ข้อ 6 ) การสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม

 1. ขอรับแบบฟอร์มการสมัครเป็นสมาชิกที่สมาคมกีฬาดำน้ำแห่งประเทศไทย ( เอกสารแนบท้าย )
 2. กรอกแบบฟอร์มคำร้องขอเป็นสมาชิกและใบสมัครสโมสร/ชมรม พร้อมบัญชีรายชื่อนักกีฬาในสังกัดพร้อมติดรูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว ตามแบบฟอร์มของสมาคมฯ
 3. ชำระค่าลงทะเบียน และค่าบำรุงสมาชิก
 4. ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารการชำระเงินค่าลงทะเบียน ที่ สมาคมกีฬาดำน้ำแห่งประเทศไทย ชั้น 21อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา เลขที่ 286 การกีฬาแห่งประเทศไทย
  ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทรศัพท์ 02-136-7554 ,
  โทรสาร 02-136-5833 , E-mail: atus_thailand@outlook.com
 5. สมาชิกภาพ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคมของทุกปี (กรณีขาดสมาชิกภาพและขอต่ออายุ หรือขึ้นทะเบียนหลังวันที่ 31 ธันวาคม สมาชิกภาพจะเริ่มนับตั้งแต่วันซึ่งสมาคมได้รับเอกสารฯ - 31ธันวาคมของปีนั้น)
 

ดาวห์โหลดเอกสาร  ระเบียบการรับสมัคร   แบบฟอร์มใบสมัคร


รายชื่อสมาชิกสโมสร 

ชื่อชมรมสโมสร

จังหวัด

สถานะสมาชิก

วันครบกำหนดชำระเงิน

ข้อมูลติดต่อ
โรงเรียนนารีนุกูล อุบลราชธานี สมาชิกใหม่ 31 ธ.ค. 2564 ประธาน :นายประภาส ทิมา
โทร. :0878752054
ที่อยู่ชมรม :102 ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
สระว่ายน้ำที่ใช้ประจำ :สระว่ายน้ำโรงเรียนนารีนุกูล

ฟินสวิมมิ่งเชียงใหม่

เชียงใหม่

สมาชิกใหม่

31 ธ.ค. 2564

ประธาน : นายบัญชา พงษ์พันธุ์
โทร. : 0819134515
ที่อยู่ชมรม :79/266 ต.สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
สระว่ายน้ำที่ใช้ประจำ :สระอุบลรัตน์

ภูเก็ตฟินสวิมมิ่ง แอนด์อควาติกสปอร์ต คลับ

ภูเก็ต

สมาชิกใหม่

31 ธ.ค. 2564

ประธาน : 
โทร. :
ที่อยู่ชมรม : จังหวัดภูเก็ต
​สระว่ายน้ำที่ใช้ประจำ : -

ฟินสวิมมิ่งอุบลราชธานี

อุบลราชธานี

สมาชิกใหม่

31 ธ.ค. 2564

ประธาน : นายณัฐดนัย  ฮุนทวีชัย
โทร. : 0865323702
ที่อยู่ชมรม :39 ถ.ผาแดง 2 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
​สระว่ายน้ำที่ใช้ประจำ :สระว่ายน้ำโรงเรียนนารีนุกุล

ว่ายน้ำสิงห์

กทม.

สมาชิกใหม่

31 ธ.ค. 2564

ประธาน : นายสุริยา  สุขสุภักดิ์
โทร. :0619354536
ที่อยู่ชมรม :อาคารสุพรีมคอมเพล็กซ์ สามเสน ชั้น 7 ห้อง L7-02 เลขที่ 1024 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขต ดุสิต กทม. 10300
​สระว่ายน้ำที่ใช้ประจำ :-

อยู่เย็นวิทยา

กทม.

สมาชิกใหม่

31 ธ.ค. 2564

ประธาน : นายชัยรัตน์  จ้อยปาน
โทร. :0844227737
ที่อยู่ชมรม :19/3 ถ.บรมราชชนนี แขวง บางพรม เขตตลิ่งชัน กทม. 10170
​สระว่ายน้ำที่ใช้ประจำ :โรงเรียนอยู่เย็นวิทยา

สปริ๊นสวิมมิ่งคลับ

นนทบุรี

สมาชิกใหม่

31 ธ.ค. 2564

ประธาน : นางสาวระวี อินทพรอุดม
โทร. :0817352007
ที่อยู่ชมรม :888 ม.1 ต.บางสีทอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
​สระว่ายน้ำที่ใช้ประจำ :SPRINT SWIMMING ACADEMY

ว่ายน้ำเทศบาลนครตรัง

ตรัง

สมาชิกเก่า

31 ธ.ค. 2564

ประธาน :นายวิรศักดิ์  อักษเรศ 
โทร. :0980164816
ที่อยู่ชมรม :403-405 ถ.กันตัง ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
​สระว่ายน้ำที่ใช้ประจำ :สนามกีฬาเทศบาลนครตรัง

ศูนย์กีฬา 84 พรรษา บางบอน

กทม.

สมาชิกเก่า

31 ธ.ค. 2564

ประธาน :นายแสวง มนตรีคลัง
โทร. :0817518457
ที่อยู่ชมรม :6 แขวง แสมดำ เขตบางขุนเทียน กทม. 10150
​สระว่ายน้ำที่ใช้ประจำ :สระว่ายน้ำเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา บางบอน

บางเลน สวิมมิ่ง

นครปฐม

สมาชิกเก่า

31 ธ.ค. 2564

ประธาน : นางสาวอัฐมา  แก้วปู่วัด
โทร. :0817727340
ที่อยู่ชมรม :59 ม.7 ต.หินมูล อ.บางเลน จ.นครปฐม 73190
​สระว่ายน้ำที่ใช้ประจำ :สระเทศบาลตำบลบางเลน

เทศบาลตำบลหนองแค

สระบุรี

สมาชิกเก่า

31 ธ.ค. 2564

ประธาน : นายธนวัฒน์ ตรัยรัตนแสงมณี
โทร. :0949939224
ที่อยู่ชมรม :2 ถนนชนประทาน 2 แขวงหนองแค เขตหนองแค  จังหวัดสระบุรี 18140
​สระว่ายน้ำที่ใช้ประจำ :สนามกีฬาเทศบาลหนองแค

ราชพฤกษ์นนท์

นนทบุรี

สมาชิกเก่า

31 ธ.ค. 2564

ประธาน : นายวัชระ  โตเจริญ
โทร. :0859547381
ที่อยู่ชมรม :108/170/2 ถ.รัตนาธิเบศ ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 
​สระว่ายน้ำที่ใช้ประจำ :หมู่บ้านกฤศดานคร 10

ศูนย์เยาวชนบางกะปิ

กทม.

สมาชิกเก่า

31 ธ.ค. 2564

ประธาน : นายชัยยุทธ อิ้งทอง
โทร. :0924170003
ที่อยู่ชมรม :99 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10240
​สระว่ายน้ำที่ใช้ประจำ :ศุนย์เยาวชนบางกะปิ

โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร

กทม.

สมาชิกเก่า

31 ธ.ค. 2564

ประธาน : นางสาวสามคีย์ กันตพงษ์
โทร. :0816318313
ที่อยู่ชมรม :ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ ถนน พุทธบูชา แขวงบางมด เขต ทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140
​สระว่ายน้ำที่ใช้ประจำ :สระว่ายน้ำศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ

ว่ายน้ำสาธิตปทุมวัน

กทม.

สมาชิกเก่า

31 ธ.ค. 2564

ประธาน :นางสาวอิสรีพัชร เมธีศาสตร์
โทร. :0820266547
ที่อยู่ชมรม :2 ถนน อังรีดูนังด์ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 10330
​สระว่ายน้ำที่ใช้ประจำ :สระว่ายน้ำโรงเรียนสาธิต มศว. ปทุมวัน

ทหารอากาศ

ปทุมธานี

สมาชิกเก่า

31 ธ.ค. 2564

ประธาน : พ.อ.อ.วิริยะ สิทธิรุ่งโรจน์
โทร. :0866600060
ที่อยู่ชมรม :56/264 ถ.สรงประภา แขวงดอนเมือง เขต ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
​สระว่ายน้ำที่ใช้ประจำ :สระว่ายน้ำโรจนนิล (สนามกีฬาธูปะเตมีย์)

ดับบิวพี สวิมมิ่ง

ปทุมธานี

สมาชิกเก่า

31 ธ.ค. 2564

ประธาน : เรืออากาศโทวิทยา โภชนสมบูรณ์
โทร. :0880215723
ที่อยู่ชมรม :36/16 ถนนลำลูกกา แขวงลาดสวาย เขตลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
​สระว่ายน้ำที่ใช้ประจำ :สระว่ายน้ำโรจนนิล

ว่ายน้ำสระบุรี

สระบุรี

สมาชิกเก่า

31 ธ.ค. 2564

ประธาน :นายศุภโชค วิเศษทอง 
โทร. :0615935615
ที่อยู่ชมรม :661/5 ถนน พหลโยธิน แขวงปากเพรียว  เขตเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000
​สระว่ายน้ำที่ใช้ประจำ :พลม.2 รอ.สระบุรี

ฟินสวิมมิ่ง แฟมิลี่

กทม.

สมาชิกเก่า

31 ธ.ค. 2564

ประธาน : นายวราวัฒน์ ปรีชา
โทร. :0867650852
ที่อยู่ชมรม :75/4 กองพันทหารสารวัตรที่ 11 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี จังหวัด กทม.10400
​สระว่ายน้ำที่ใช้ประจำ :สระว่ายน้ำ ม.รังสิต

เอสสิบเอ็ด ฟินสวิมมิ่ง

กทม.

สมาชิกเก่า

31 ธ.ค. 2564

ประธาน :นายมนูญ ภู่ทอง 
โทร. :0898238430
ที่อยู่ชมรม :85 ถนน สุวินทวงศ์ แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี จังหวัง กทม. 10510
​สระว่ายน้ำที่ใช้ประจำ :สระว่ายน้ำสุวินทวงศ์ 11